Lilypie Third Birthday tickers Lilypie Second Birthday tickers  
 
 
کیانا بهتر از همه!!!!
ساعت ۱۱:٠٦ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/۸/۱٤  

چند شب پیش کیانا امد وطبق معمول از در ودیوار بالا می رفت وبه بشقابهای نصب شده به دیوار دست می زد برای منصرف کردنش گفتم اینها را نگه داشتم که بزرگ شدید به شما وکورش و نارگل و نگار یکی بدهم کمی فکر کرد وگفت :به من باید دوتا بدهی !تعجب

جمعه قبل نوشین وشمیم امده بودند .شب وقتی بچه ها خوابیدند رفتند صبح کیانا آمد ویکراست به اتاق خوابشان رفت وقتی فهمید رفته اند منو مقصر دانست وگفت پس من هم روی فرشت جیش می کنم واقعا هم اینکار را کرد همیشه مقصر مادرها هستند.نیشخندنیشخند

  • کورش عزیز هم بسیار شیرین شده و مقصود خودشو با کلمات شکسته واشاره بیان می کندامشب که مامانشان برای کاری تهران رفته بود از مهد پیشم امدند ارام با خودش بازی کرد در اخر هم بی صدا یک بالش برداشت و خوابید.خوشمزهخوشمزه